Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

FILLPOINT s.r.o. jako provozovatel serveru www.fillpoint.cz (dále jen „Provozovatel“), garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů, a to v plném souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel, který vyplnil kontaktní formulář nebo se zaregistroval (dále jen „Uživatel“), souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které ve formuláři vyplnil nebo poskytl (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo), pro účely komunikace, zasílání informací Uživateli, obchodních sdělení nebo realizace práv a povinností z případné budoucí kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Rovněž prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně. Tím není dotčeno právo Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele a obchodních sdělení na poštovní, elektronickou adresu či mobilní telefon Uživatele.